Email :-vbd.export@gmail.com.   Telefax : +91-22-28991824
AYURVEDIC RAW MATERIALS
BHASMA
1. Abhrak Bhasma 9. Kapard Bhasma
2. Loh Bhasma 10. Kasis Bhasma
3. Mandur Bhasma 11. Tankan Bhasma
4. Nag Bhasma 12. Trivang Bhasma
5. Swarnamakshik Bhasma 13. Yashad Bhasma
6. Tamra Bhasma 14. Subhra Bhasma
7. Vang Bhasma 15. Praval Pishtee (Sankh) Bhasma
8. Akik Bhasma
Copyright 2016 Vidhi Bulk Drugs (Guj.) All rights resersved.